Back To Top

Terms of use

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уважаеми клиенти и потребители, моля, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.i-tems.eu (наричани за краткост Услуги).

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Айтъмс Дизайн ЕООД, наричано по-долу “I/TEMS”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.i-tems.eu (наричани по-долу Потребители), от друга.

Използвайки онлайн магазина в уеб-сайта, Вие декларирате, че сте запознати, съгласни и приемате настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Айтъмс Дизайн ЕООД /  Items Design EOOD е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията на Република България с ЕИК 202867155, със седалище и място на осъществяване на търговска дейност: гр. София, п.к. 1303, район Възраждане, ул. Осогово No 30, ет. 6, имейл адрес: [email protected], телефон за контакт: +359 0888963824.

Търговската фирма, логото на дружеството, всички изображения, текст  и информация публикувани на уеб-страницата www.i-tems.eu са защитен обект на авторски права. Всеки неоторизиран достъп, копиране, публикуване, използване или всякакво друго разпространяване на настоящия документ и съдържанието на уеб-страницата, без предварително писмено разрешение от страна на Айтъмс Дизайн ЕООД, е строго забранено и ще бъде преследвано по законов ред.

Айтъмс Дизайн ЕООД е дружество, регистрирано като администратор на лични данни към Комисията за Защита на Личните Данни на Република България и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 425428. За повече информация в тази връзка, моля вижте раздел Услуги и раздел Регистрация по – долу.

“Потребител” по смисъла на закона е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

За целите на настоящите Общи Условия, Потребител може да бъде и Юридическо лице, в случай, че направи онлайн регистрация и поръчка на продукти от уеб-страницата на I/TEMS.

“Търговец” е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за регистрация на всеки Потребител и за сключването на договора между него и търговеца„I/TEMS”. С натискане на виртуален бутон “Регистрация” се счита, че сте запознати с Общите условия, приемате ги и се задължавате да ги спазвате.

2. УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяна от „I/TEMS” на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2 (1) „I/TEMS” e електронен магазин, достъпен на сайта www.i-tems.eu, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от I/TEMS стоки.
(2) Договорите се сключват за определен срок. Той ще се счита за прекратен в момента, в който страните са си извършили взаимните задължения в сроковете и условията, изложени в настоящия документ.
(3) Продуктите в електронния магазин са ограничени до посочените условия. „I/TEMS” има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина.
(4) I/TEMS предоставя подробна информация и изображение на предлаганите продукти, заедно с описание на техните характеристики, особености при употреба (в случай на такива), цени, наличност, срок на годност (ако е приложимо), други детайли.
(5) Относно предлаганите продукти I/TEMS напомня на потребителите, че е приложима законовата гаранция, предоставена по силата на Закона за Защита на Потребителите и действащото законодателство.

Чл. 3 (1) „I/TEMS” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.i-tems.eu и на IP адреса на Потребителя.
(2) „I/TEMS” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „I/TEMS”.

Чл. 4 (1) „I/TEMS” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. Цялата информация, предоставена от Потребителя се обработва и съхранява съгласно законовите изисквания за защита на личните данни.
(2) В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „I/TEMS” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред и за посочените цели.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “I/TEMS” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „I/TEMS” събира и използва информацията по чл. 3 за следните цели:

 • за създаване и управляване на Вашия личен потребителски акаунт;
 • обработване на Вашите поръчки, в това число изпращане на уведомления за статуса на доставката или за да се свържем с Вас в случай, че възникнат проблеми с доставката на поръчаните от Вас продукти;
 • отговор на Ваши запитвания и информация за нови или променени услуги;
 • изпращане на оферти с маркетингови цели, като бюлетини и каталози;
 • предотвратяване на случаи на злоупотреба или неправилно използване на нашите услуги;
 • статистически цели.

Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „I/TEMS”.
Съхраняването на личните данни ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение за заложените по-горе цели, или в случай че такъв период се изисква по закон. След това личните данни на потребителят ще бъдат изтрити.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с предоставянето и обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг.

3. РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 6 (1) За сключване на договор с „I/TEMS” Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „I/TEMS”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) Чрез натискане на виртуалния бутон “Регистрация”, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че доброволно предоставя необходимите за регистрацията му лични данни, както и че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „I/TEMS”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „I/TEMS” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “I/TEMS” по начин, който позволява неговото съхраняване, възпроизвеждане и обновяване.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „I/TEMS” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна, или незабавно, в случай на активна поръчка. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “I/TEMS” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „I/TEMS”.
(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „I/TEMS”.
(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираната от него фирма потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „I/TEMS”.
(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „I/TEMS” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „I/TEMS”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „I/TEMS”. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.
(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.
(3) Независимо от това, по време на регистрацията както и след евентуалното и заличаване или прекратяване, потребителят има право да получи копие от личните му данните, събирани и съхранявани от търговеца, в съответствие със изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, след отправяне на писмено искане до търговеца.
(4) Потребителят може да поиска корекция на личните му данни, в случай че същите са непълни, неточни или несъществени. Търговецът не може да премахне данните на потребителя, когато законът изисква да се съхранява информацията, напр. счетоводни правила или когато има и други легитимни основания за съхраняване на данните, напр. неуредени дългове. Потребителят може да оттегли по всяко време съгласието си за използваме данните му за маркетингови цели, като изпрати изричен и-мейл до адреса, посочен за кореспонденция в настоящите Общи Условия.

Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „I/TEMS”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „I/TEMS” стоки в електронния магазин.
(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването и потвърждаването й от Потребителя чрез уебсайта на „I/TEMS”.

4. ПОРЪЧКА

Чл. 10 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да се регистрира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата посредством идентифициране с потребителско име и парола.
(2) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „I/TEMS”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка („кошница”, „количка”).
В изображенията на продуктите търговецът си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари/и др.), които могат да не бъдат включени в цената за съответните продукти и следователно няма да бъдат доставени при закупуване на продуктите. В този случай, в описанието на продуктите се посочва изрично коя стока се продава и се отбелязва и на изображението.
(3) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.
(4) При извършване на поръчка Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

Чл. 11 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „I/TEMS” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите са посочени във валутата – ЛЕВА, и включват ДДС. Продуктите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на уебсайта на „I/TEMS”.
(3) Фактури се издават единствено на името на лицето, което е направило поръчката.

Чл. 12 „I/TEMS” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 (1) „I/TEMS” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „I/TEMS”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
Отстъпки за поръчки на големи количества се комуникират индивидуално при заявка на поръчка от потребителя, по преценка на I/TEMS.
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Чл. 14 Във връзка с направена поръчка, търговецът ще издаде и предаде на Клиента всички необходими документи, които удостоверяват покупката на продукти/услуги от страна на Клиента, съгласно действащото законодателство. Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

5. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 15 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки, като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На www.i-tems.eu е възможно плащане с:

 • наложен платеж – поръчката се заплаща при доставка от куриерска фирма. Заплаща се цената на поръчания продукт плюс цената за доставка според тарифата на използваната куриерска фирма при получаване на стоката. Безплатна доставка е възможна единствено ако това е изрично оповестено от търговеца в момента на закупуване на съответния продукт.
 • чрез кредитна или дебитна карта – може да заплатите избраните от вас продукти с кредитна или дебитна карта.
 • по банков път – продуктите ще бъдат изпратени към вас след като сумата постъпи по посочената от нас банкова сметка.

Чл. 16 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 17 „I/TEMS” не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради форсмажорни обстоятелства или други причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „I/TEMS

6. ДОСТАВКА

Чл. 18 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя адрес за доставка. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на www.i-tems.eu.
(2) В малко вероятния случай, когато търговецът няма да може да достави част от продуктите, клиентът ще бъде уведомен по електронна поща, предлагайки му една от следните алтернативи:

 • отмяна на поръчката или изваждане на продукта от поръчката, който не може да бъде доставен;
 • замяна на липсващия продукт с друг.

(3) Преди изпращане на поръчаната стока „I/TEMS” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
(4) „I/TEMS” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
(5) Преди изпращане на поръчката потребителят може да се откаже от нея, единствено ако уведоми изрично търговеца, като посочи в и-мейл номерът на поръчката, конкретните стоки и се идентифицира с мейл адресът, с който е потвърдена и направена въпросната поръчка.
(6) Клиентът/Потребителят не може да направи поръчки по телефона. Клиентът/ Потребителят не може да изисква промяна на поръчка по телефона, но може да получи информация за статус на направена поръчка.

Чл. 19 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „I/TEMS” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

Търговецът не носи отговорност, когато забавянето на доставка се дължи на причини, за които съответната транспортна/куриерска фирма, отговаря.

Чл. 20 (1) Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, име и фамилия на получаващия пратката, или други изисквания, в компетентността на куриерската фирма – доставчик, като по-големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата.
(2) Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно куриера при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не направи това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 21 (1) При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;
б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.
в) в офис на куриер – при поискване, срещу предоставяне на информация за номера на пратката и/или друга информация, изискана от съответния куриер.
(2) При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на „I/TEMS” или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя телефон за контакт, за да бъде уточнено кога / от кой офис на куриера Потребителят може да получи доставката.
(3) При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля, като „I/TEMS” се освобождава от задължението си за доставка на поръчаните стоки.

Чл. 22 „I/TEMS” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта в секцията „Общи условия“ без друго известие.

7. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Чл. 23 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
(2) За да упражни правото си по настоящия член, Потребителят трябва да уведоми писмено „I/TEMS” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката. Потребителят следва да върне стоките във вида и състоянието, в което са били доставени, заедно с опаковките/етикетите прилежащи към тях, както и да предостави банкови детайли за връщане на платените суми за съответните артикули и стоки.
(3) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, като поеме разходите по  връщането им и съответния транспорт, като ги предаде на „I/TEMS” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(4) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по предходната алинея, без да уведоми „I/TEMS” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 24 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в следните случаи: продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани; продукти, които могат да влошават качеството си или продукти с кратък срок на годност, продукти,които са изцяло или частично изхабени в следствие на употреба от страна на потребителя.
(2) В случай че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са с разпечатана фабрична опаковка „I/TEMS” няма да има задължение да възстанови на Потребителя заплатената цена.

Чл. 25 „I/TEMS” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки по посочена от Потребителя банкова сметка или по друг подходящ начин при изразено желание за това от Потребителя в срок от 14 дни от получаване на върнатите стоки.

Чл. 26 В случай че Потребителят открие явно несъответствие на стоката с договора за продажба, той разполага с пълните права за предявяване на рекламация съобразно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

Чл. 27 „I/TEMS” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

8. ДРУГИ

Чл. 28 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „I/TEMS” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „I/TEMS” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „I/TEMS”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.
(3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „I/TEMS”, Потребителят дължи на „I/TEMS” неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава „I/TEMS” от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката, когато такива са претърпени.
(4) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от „I/TEMS” услуги: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „I/TEMS” за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „I/TEMS” и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
(5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „I/TEMS”.

Чл. 29 (1) „I/TEMS” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) „I/TEMS” има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на „I/TEMS” върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.
(3) „I/TEMS” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. „I/TEMS” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Чл. 30 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „I/TEMS” или прекратяване поддържането на уебсайта му.
(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „I/TEMS” услуги.
(3). При прекратяване на договора „I/TEMS” деактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.

Чл. 31 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 32 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя, или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 33 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 34 (1) „I/TEMS” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „I/TEMS” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

Чл. 35 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 36 Ако някоя от изброените по-горе клаузи бъде намерена за нищожна или недействителна, независимо от причината, тази клауза няма да се отрази на валидността на останалите клаузи.

Чл. 37 Този документ е съставен и ще се тълкува в съответствие с Българското законодателство.

Чл. 38 . В границите на разпоредбите на Общите условия, търговецът няма да бъде подведен под отговорност за възможни грешки, появили се на сайта по някаква причина, включително поради промени, настройки и др., които не са направени от администратора на сайта.

Чл. 39 Ако имате някакви въпроси или предложения, моля, свържете се с нашия customer support център на телефон: 0888963824, работно време: 10:00 – 17:30 часа или по електронна поща на [email protected].

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

При проблеми с използването на кредитна или дебитна карта, моля да се обърнете към обслужващата ви финансова институция.

Чл. 40 Всякакви коментари, въпроси, обратна връзка, идеи, предложения или други съобщения или информация за или свързана със сайта, функционалността или неговото подобрение, остават собственост на дружеството „Айтъмс Дизайн” ЕООД.